Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKI KLUB ROLNIK FARMER ROKU

§ l

1.1  Polski Klub Rolnik Farmer Roku. zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z dnia10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.).

1.2.   Z mocy ustawy, o której mowa w ust. l. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 2

2.1.   Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

2.3.   Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 3

3.1.  Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile cele ich działania są zbieżne z celami działalności Stowarzyszenia i jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3.2. W stosunkach międzynarodowych Stowarzyszenie może się posługiwać odpowiednikami swej nazwy w językach obcych oraz skrótami tych nazw.

3.3   Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

5.1. Propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie.

5.2. Prowadzenie edukacji z zakresu potrzeby i sposobu wejścia rolnictwa polskiego do Unii Europejskiej.

5.3. Integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii.

5.4. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów        oraz usługodawców, o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie.

5.5. Współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej        w sprawach dotyczących rolnictwa.

5.6. Stworzenie listy firm działających w branży rolniczej.

5.7. Kontakty z organizacjami pracodawców.

5.8. Organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi).

5.9. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi.

5.10. Inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczącym branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie.

5.11. Inicjowanie, gromadzenie i przechowywanie przepisów, norm, wymagań technicznych i jakościowych dotyczących usług i wyrobów produkowanych lub dystrybuowanych przez członków Stowarzyszenia.

5.12. Opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe, projektów wynalazczych np. za pośrednictwem specjalnych fundacji.

5.13. Popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej.

5.14. Wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

5.15. Inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.

5.16. Prowadzenie dystrybucji informacji potrzeb rynku krajowego i współpracy z zagranicą.

5.17. Współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

6.1.   Utworzenie rady programowej, na spotkaniach której ustala się okresowe plany prac.

6.2. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji naukowych, wykładów oraz w razie potrzeby, wypowiadanie się w sprawach publicznych.

6.3.   Prowadzenie działalności wydawniczej i akcji popularyzatorskich.

6.4. Współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami, w tym współpracę międzynarodową ze środowiskami i organizacjami związanymi z rolnictwem.

6.5. Organizowanie konkursów, promowanie osiągnięć członków z zakresu działania Stowarzyszenia.

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

7. l.  Członków zwyczajnych.

7.2.  Członków honorowych.

 

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży rolniczej, a także są obecnymi lub byłymi finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.

 

§ 9

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 10

10.1  Członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem postanowienia pkt.10.2, są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji. Wzory deklaracji i tryb ich składania ustala Zarząd Stowarzyszenia.

10.2.  Założyciele Stowarzyszenia są z mocy statutu członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

10.3. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.

10.4. Dana osoba (podmiot) nabywa wszystkie prawa korporacyjne z datą uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu jej w poczet członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a)   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (bierne i czynne prawo wyboru),

b)   uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i jego organów z głosem stanowiącym,

c)   zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz,

d)   zgłaszać kandydatów do władz Stowarzyszenia,

e)  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia i jego władz w ramach prowadzonej przez niego działalności,

f) żądać i otrzymywać od władz i członków Stowarzyszenia wszelkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie honorowi mają prawa określone w §11 pkt. c-f Statutu oraz prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i jego władz z głosem doradczym.

 

§ 13

13.1. Członkowie Stowarzyszenia maj ą obowiązek:

a)  aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

b)  przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 

§ 14

14.1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a)   dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, przynajmniej na        miesiąc naprzód (rezygnacja z członkostwa).

b)   śmierci członka

c)   podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa; uchwała taka       może zostać podjęta jedynie w przypadku:

1)  działania członka na szkodę Stowarzyszenia,

2)   nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia lub uchwał jego władz,

d) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oraz utraty       zdolności do czynności prawnych.

14.2. Od uchwały, o której mowa w pkt.14.1. lit.c, członek może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o treści uchwały. W takiej sytuacji do dnia rozpatrzenia odwołania prawa i obowiązki odwołującego się członka ulegają zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków  jest w tej mierze ostateczna.

 

§ 15

15.1.  Władzami Stowarzyszenia są:

–  Walne Zebranie Członków,

–  Rada Programowa,

–  Zarząd,

–  Komisja Rewizyjna.

15.2.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

 

§ 16

16.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia.

16.2.  W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

a)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)  z głosem doradczym – członkowie honorowi.

16.3. Każdy członek ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

 

§ 17

17.1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)   uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

b)  uchwalanie regulaminu działania Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c)   uchwalanie na wniosek Rady Programowej programów działania Stowarzyszenia.

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

e)   rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu finansowego Stowarzyszenia,

f)    uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Stowarzyszenia,

g)   uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

h)   wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej,

i)    ustalanie wielkości wpisowego, wysokości składek członkowskich i terminów ich zapłaty,

j)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

k)   podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

l)     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

 

§ 18

18.1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

18.2.  Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków na piśmie na dwa tygodnie przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu podaje się czas, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienia przekazuj e się członkom przesyłkami poleconymi.

18.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub wniosek Komisji Rewizyjnej i na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w trybie ustalonym w pkt. 18.2.

 

§ 19

19.1.  Walne Zebranie Członków, które zostało zwołane prawidłowo, czyli zgodnie z treścią  pkt.18.2., uznaje się za ważne przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, w drugim terminie.

19.2.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków           obecnych na Zebraniu, z zastrzeżeniem pkt.19.3.

19.3. Uchwały o zmianie Statutu i o likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

         Do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały o zmianie Statutu upoważnienie są:

a)     Zarząd Stowarzyszenia,

b)     Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

c)     Rada Programowa Stowarzyszenia.

        Wniosek, o którym mowa powyżej, należy przedłożyć na piśmie Walnemu Zebraniu Członków z podaniem proponowanej zmiany i jej uzasadnienia.

 

§ 20

20.1. Radę Programową Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym w liczbie od pięciu do dziesięciu osób; uchwała o powołaniu Rady programowej każdorazowo określa liczbę członków Rady na daną kadencję.

20.2. Przewodniczącego Rady Programowej wybierają spośród siebie członkowie Rady.

20.3. Sekretariat Rady zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

20.4. Rada Programowa Stowarzyszenia zbiera się w okresach między Walnymi Zebraniami Członków.

20.5. Rada Programowa uchwala projekty programów działania Stowarzyszenia i sprawuje nadzór nad ich bieżącą realizacją.

 

§ 21

21.1. Zarząd działa w składzie od jednego do pięciu osób. Prezesa i Zarząd wybiera Walne Zebranie Członków. W uchwale Walnego Zebrania Członków o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia należy każdorazowo określić liczbę członków Zarządu i ich funkcje.

21.2. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.

21.3. Prezes kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

21.4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)     realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zebrania Członków. Rady Programowej, zaleceń Komisji Rewizyjnej,

c)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

d)     prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,

e)     ustalenie wzorów deklaracji członkowskich i zasad ich składania,

f)    zawieranie umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia, stosownie do przepisów  kodeksu pracy,

g)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

h)     występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

i)      podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

j)     powoływanie dyrektora Konkursu i przewodniczącego Kapituły Konkursu. Dyrektor Konkursu i przewodniczący Kapituły Konkursu powołują Kapitułę Konkursu.

21.5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi w głosowaniu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Powyższe znajduje zastosowanie w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego.

 

§ 22

22.1.   Wybory i odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia są tajne.

22.2.  W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu przeprowadza się nowe wybory całego Zarządu.

22.3.  W razie rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn – uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Zarząd w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

 

§ 23

23. l.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia..

23.2.   Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, w tym Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

23.3.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)       przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej gospodarczej i przestrzeganie Statutu,

b)      występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z zaleceniami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

23.4. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn – uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje  Komisja w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

 

§ 24

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o innych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i umocowanego przez Zarząd pełnomocnika (reprezentacja łączna).

W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu posiada prawo reprezentacji samoistnej.

 

§ 25

25.1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

25.2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi  przepisami, z zastrzeżeniem, że dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

25.3.  Dochody Stowarzyszenia stanowią w szczególności:

a) subwencje, darowizny, spadki, zapisy

b) wpływy z działalności gospodarczej i statutowej.

25.4.  Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarzy dochodów  i wydatków. 

25.5.  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

25.6.  Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

25.7.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 26

26.1. Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem postanowienia § 19.3, może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

26.2. Walne Zebranie Członków wyznacza wówczas likwidatora oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 27

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie maja przepisy ustawy, przywołanej w §1 Statutu.