RODO

REGULAMIN

przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych członków Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU oraz uczestników Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-029) przy ul. Bernardyńskiej 6, NIP 967 11 07 221, REGON 092914620, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS, zwane dalej „Administratorem”.
 2. Członek Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU oraz uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@farmer-roku.pl;
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane osobowe członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 5. Dane osobowe członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu przetwarzane są w związku z działalnością statutową Stowarzyszenia oraz z w celu organizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
  1. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
  2. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
  3. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu mogą być:
  1. pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
  2. biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
  3. kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
  4. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  5. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Dane osobowe członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 9. Dane osobowe członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  1. okres trwania Konkursu;
  2. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z członkiem Stowarzyszenia oraz uczestnikiem Konkursu;
  3. okres utrzymywania komunikacji z członkiem Stowarzyszenia oraz uczestnikiem Konkursu;
  4. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących członka Stowarzyszenia oraz uczestnika Konkursu oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  5. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  6. okres członkostwa w Stowarzyszeniu.
  • Dane osobowe Uczestnika oraz członka Stowarzyszenia zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 10. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo do:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
  2. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
  3. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 11. Członek Stowarzyszenia oraz Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnik oraz członek Stowarzyszenia ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 12. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. członek Stowarzyszenia lub uczestnik Konkursu cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. członek Stowarzyszenia lub uczestnik Konkursu wnosi sprzeciw;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 13. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. gdy członek Stowarzyszenia lub uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a członek Stowarzyszenia lub uczestnik Konkursu sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne członkowi Stowarzyszenia lub uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy członek Stowarzyszenia lub uczestnik Konkursu wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 14. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 16. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 17. Członek Stowarzyszenia oraz uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 18. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 19. Członkostwo w Stowarzyszeniu oraz przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 21. Członkowie Stowarzyszenia oraz uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w materiałach promocyjnych.