O Stowarzyszeniu

W roku 2001 na corocznym spotkaniu finalistów Konkursu u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiązano Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”, które działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z dnia 10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
 • integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i usługodawców, o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,
 • współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących rolnictwa,
 • organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,
 • inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczącym branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
 • opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe, projektów wynalazczych np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,
 • popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
 • wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 • inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży rolniczej, a także są obecnymi lub byłymi finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.